Z ostatniej chwili / news
Home / Ciekawostki / Zmiany w przepisach dotyczących lotów statkami bezzałogowymi

Zmiany w przepisach dotyczących lotów statkami bezzałogowymi

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała i zmianach w zasadach wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych w strefach kontrolowanych lotnisk CTR po dniu 18 sierpnia 2016r.

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. tzw. SERA C (1) (wejście w życie części przepisów 18 sierpnia 2016 r.) nakazuje, żeby loty bezzałogowych statków powietrznych w strefach kontrolowanych lotnisk (CTR) wykonywane były zgodnie z przepisami ruchu lotniczego SERA tj. rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 923/2012 (2).

Oznacza to, że od 18 sierpnia br., loty bezzałogowych statków powietrznych w przestrzeniach kontrolowanych CTR możliwe będą wyłącznie po:
• zapewnieniu dwustronnej łączności radiowej,
• złożeniu planu lotu,
• w przypadku niektórych CTR dodatkowo posiadania transpondera.

Wyłączenia z nowych zasad wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi przewidziane są dla:

1) bezzałogowych statków powietrznych będących zabawkami tzn. zaprojektowanych i przeznaczonych do użycia dla dzieci do lat 14-tu (art. 2 p. 129a SERA) – decyduje oznaczenie bezzałogowego statku powietrznego będącego zabawką oznaczeniem CE (3);
2) bezzałogowych statków powietrznych będących modelami tzn. bezzałogowych statków powietrznych o masie do 25kg (4) wykorzystywanych wyłącznie w celach rekreacyjnych lub pokazowych (art. 2 p. 95a SERA);
3) bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywanych w operacjach wykonywanych w interesie publicznym zwolnionych przez Prezesa ULC z wymagań SERA zgodnie z art. 4 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 923/2012.

Rozporządzenie to wchodzi do porządku prawnego bezpośrednio i oznacza, że z dniem 18 sierpnia 2016 roku nastąpią istotne zmiany w wykonywaniu lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w strefach CTR, czyli w strefach kontrolowanych lotnisk.

Mając na uwadze możliwości techniczne bezzałogowych statków powietrznych, prowadzone są intensywne prace w celu pilnego udostępnienia rozwiązań w zakresie lotów w strefach kontrolowanych lotnisk umożliwiających:

a) wykonywanie w CTR lotów bezzałogowych statków powietrznych w odległości dalszej niż 6 kilometrów od granicy lotniska do wysokości 100m nad terenem bez konieczności otrzymywania od instytucji zapewniającej służbę ruchu lotniczego warunków lotu. Rozwiązanie wymaga nowelizacji Rozporządzenia MIB.

Przepisy te zawarte zostały w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, które znajduje się obecnie w końcowej fazie ścieżki legislacyjnej.

b) wydzielenie w CTR dynamicznie aktywowanych stref umożliwiających prowadzenie operacji przez bezzałogowe statki powietrzne niespełniające przepisów SERA, wykonywanych do wysokości 50 metrów w odległości mniejszej niż 6 kilometrów od granicy lotniska komunikacyjnego.

Aktualnie trwają prace nad uzgodnieniem opracowanej nowej koncepcji operacyjnej, analizą bezpieczeństwa oraz przygotowaniem odpowiednich aplikacji służących dystrybucji informacji pomiędzy zainteresowanymi podmiotami. Po ich zakończeniu stosowne zmiany zostaną zgłoszone do Prezesa ULC. Po ich notyfikacji zakres przedmiotowych zmian zostanie rozpowszechniony i rozpocznie się proces podpisywania porozumień o współpracy pomiędzy operatorami bezzałogowych statków powietrznych a PAŻP.

Dodatkowo Polska Agencja Żeglugi Powietrznej planuje przeprowadzenie warsztatów dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych w zakresie planowanych zmian zasad wykonania operacji w przestrzeniach CTR oraz zawieranie stosowych porozumień z operatorami.

(1) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/1185 z dnia 20 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 923/2012 w zakresie aktualizacji i uzupełnienia wspólnych zasad w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej (część C SERA) i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 730/2006

(2) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej

(3) http://www.ce-marking.com/toys.html
https://www.uokik.gov.pl/oznakowanie_ce_i_jego_znaczenie.php

(4) Zgodnie z właściwymi przepisami krajowymi zawartymi w Załączniku nr 6 do rozporządzenia MTBiGM w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy Prawo lotnicze oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, dlapilota.pl

About Michał Szczodrowski

Zobacz także

Zrzut ekranu 2020-11-24 o 12.11.27

Spotkania online dla użytkowników bezzałogowców

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował o przygotowywanym przez EASA (European Union Aviation Safety Agency) dla użytkowników ...

IMG_20201121_134800

Pomiary batymetryczne z użyciem drona w misji automatycznej

Dron do pomiarów batymetrycznych Tworzenie map batymetrycznych Budowa na zamówienie wg ustaleń, praktycznie nieograniczone możliwości ...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *