Z ostatniej chwili / news
Home / Stowarzyszenie Operatorów Statków Bezzałogowych w Polsce – UAVO.PL

Stowarzyszenie Operatorów Statków Bezzałogowych w Polsce – UAVO.PL

uavo

kontakt:

Michał Szczodrowski

 stowarzyszenie@uavo.pl

fb

 

 

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO PN.

„STOWARZYSZENIE OPERATORÓW STATKÓW BEZZAŁOGOWYCH
W POLSCE – UAVO.PL”

Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Stowarzyszenie Operatorów Statków Bezzałogowych w Polsce – UAVO.PL”. W dalszych postanowieniach Regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem. 

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Sulejówek.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego Regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach. 

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

Cele Stowarzyszenia to:

 • Promocja zawodu operatora UAV.
 • Podnoszenie świadomości operatorów UAV.
 • Organizacja szkoleń.
 • Integracja środowiska operatorów.
 • Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 
 • Prowadzenie portalu dla operatorów – UAVO.PL.
 • Prowadzenie strony Facebook uavoPL.
 • Udział w konferencjach, szkoleniach i targach z branży UAV.
 • Organizacje szkoleń i spotkań operatorów.
 • Przedstawicielstwo operatorów UAV w mediach i instytucjach.

Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

Nowych członków przyjmuje przedstawiciel reprezentujący Stowarzyszenie
po rozpatrzeniu deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia. Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Zebrania Członków w terminie 14 dni od otrzymania odmowy. Odwołanie składa się za pośrednictwem Przedstawiciela.

Członek ma prawo:

 • biernego i czynnego uczestnictwa w Zebraniu Członków,
 • uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zebraniu Członków,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

Członek obowiązany jest do:

 • popierania i realizowania celów Stowarzyszenia,
 • przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia,
 • terminowego uiszczania składek członkowskich w wysokości 60 zł/rocznie

Sympatykiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem. Sympatykiem Stowarzyszenia staje się osoba, która pisemnie oświadczy, że chce zostać sympatykiem Stowarzyszenia

Sympatyk ma prawo:

 • biernego i czynnego uczestnictwa w Zebraniu Członków,
 • uczestniczyć w Zebraniu Członków bez prawa głosu,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

Sympatyk obowiązany jest do:

 • popierania i realizowania celów Stowarzyszenia,
 • przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia,
 • terminowego uiszczania składek członkowskich w wysokości 60 zł/rocznie

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze Stowarzyszenia przez Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie.

Skreślenie z listy członków następuje na skutek: 

 • śmierci członka, 
 • złożenia przez członka przedstawicielowi reprezentującemu pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.

Wykluczenie ze Stowarzyszenia  następuje z powodu: 

 • niewykonywania przez członka postanowień Regulaminu lub uchwał władz Stowarzyszenia, 
 • podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami Stowarzyszenia, 
 • działania na szkodę Stowarzyszenia,   
 • niepłacenia składki członkowskiej przez co najmniej 6 miesięcy,
 • zaprzestania aktywnego uczestnictwa w działaniach Stowarzyszenia przez okres co najmniej 6 miesięcy,

Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

Zebranie Członków podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

Uchwały Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że Zebranie Członków podejmie uchwałę o zastosowaniu głosowania tajnego.

Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych
do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.

W sprawach określonych w pkt 17 ppkt. 9-13 wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.  

Do kompetencji Zebrania Członków należy m.in:

 • ustalanie kierunków działania i rozwoju, 
 • wybór i odwołanie Przedstawiciela,
 • uchwalanie zmian Regulaminu, 
 • kontrola działań podjętych przez Przedstawiciela,
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Przedstawiciela,
 • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 • podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
 • podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
 • podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
 • podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 1000 zł.

Zebranie Członków zwołuje Przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję.

Do zakresu działania Przedstawiciela należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • zwoływanie zebrania członków,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków,
 • kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia,
 • wykonywanie uchwał Zebrania Członków.

Podejmowanie przez Przedstawiciela reprezentującego Stowarzyszenie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonywania tych czynności.

Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są to w szczególności:

 • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
 • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
 • zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 1000 zł.

Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:

 • składek członkowskich,
 • dotacji,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • ofiarności publicznej,
 • dochodów z majątku Stowarzyszenia.

Uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Stowarzyszenie formalnie rozpocznie działalność od 01 stycznia 2019r.